Chế độ nuôi dưỡng trẻ mầm non dưới đây được xây dựng dựa trên Bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 2615/QĐ-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế.